Ital­ýan­la­ryň­ şo­wsuzlygy dowam edýär
UEFA-nyň tä­ze bäs­le­şi­gi bo­lan Mil­let­ler li­ga­syn­da il­kin­ji 2 tap­gy­ryň du­şu­şyk­la­ry oý­nal­dy. “A” li­ga­nyň 1-nji to­par­ça­syn­da mun­dan 2 aý ozal, Dün­ýä Ku­bo­gy­ny ga­za­nan Fran­si­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy myh­man­çy­lyk­da Ger­ma­ni­ýa bi­len deň­me-deň oý­na­dy (0–0). Fran­suz­lar öz meý­dan­ça­syn­da-da gol­land­la­ry 2–1 (Mbap­pe 14, Ži­ru 75 — Ba­bel 67) ha­sa­byn­da ýeň­di. 2-nji to­par­ça­da Is­lan­di­ýa geçiren 2 du­şu­şy­gyn­da der­we­ze­sine 9 gol goýberdi. Olar il­ki myh­man­çy­lyk­da Şweý­sa­ri­ýa­dan 6–0 (Zu­ber 13, Za­ka­ria 23, Şa­ki­ri 53, Se­fe­ro­wiç 67, Aže­ti 71, Meh­me­di 82), öz meý­dan­ça­syn­da-da Bel­gi­ýa­dan 3–0 (E. Azar 29 p, Lu­ka­ku 31, 81) as­gyn gel­di. 3-nji to­par­ça­da-da go­laý­da tä­lim­çi­si­ni çal­şan ital­ýan­lar Ro­ber­to Man­çi­ni­niň il­kin­ji res­mi du­şu­şyk­la­ry­ny şow­ly ge­çi­rip bil­me­di. Öz meý­dan­ça­syn­da Pol­şa bi­len 1 utu­gy paý­la­şan ital­ýan­lar (1–1, Žor­ži­nio 78 p — Zie­lins­ki 40) myh­man­çy­lykda-da Por­tu­ga­li­ýa­dan And­re Sil­wa­nyň 48-nji mi­nut­da­ky go­ly esa­syn­da 1–0 ha­sa­byn­da utul­dy.

Dün­ýä Ku­bo­gy­nyň fi­nal­çy­sy
6 gol ge­çirt­di
4-nji to­par­ça­da Is­pa­ni­ýanyň şe­ma­ly be­lent­den öwüs­ýär. Dün­ýä çem­pio­na­tyn­da çär­ýek fi­nal­dan öýüne dolanan ma­ta­dor­lar il­ki myh­man­çy­lyk­da Ang­li­ýa­nyň ýy­gyn­dy­syny 2–1 ha­sa­byn­da ut­dy. Reş­ford (11) bi­len öňe saý­la­nan iň­lis­le­riň to­run­dan ýe­ňiş gol­la­ry­ny Sa­ul (13) bi­len Rod­ri­go (32) ge­çir­di. Tä­ze tä­lim­çi­si Lu­iz En­ri­kä­niň ýol­baş­çy­ly­gyn­da­ky 2-nji resmi du­şu­şy­gy­ny El­çe şä­he­rin­de oý­nan Is­pa­ni­ýa Dün­ýä Ku­bo­gy­nyň fi­nal­çy­sy Hor­wa­ti­ýa­nyň der­we­ze­sin­den jo­gap­syz 6 pök­gi gi­riz­di. Her ýa­rym­da 3 gol ge­çi­ren is­pan­lar­dan Sa­ul (24), Asen­sio (33), Ka­li­niç (35 ö.d.), Rod­ri­go (49), Ra­mos (57) hem-de Is­ko (70) ta­pa­wut­lan­dy. 2-nji ýa­rym­da­ky 3 go­luň pa­sy­ny-da Mar­ko Asen­sio­nyň be­ren­di­gi­ni hem bel­lä­liň. Hor­wa­ti­ýa ta­ry­hyn­da il­kin­ji ge­zek 6–0 ha­sa­byn­da utul­dy.

Soň­ky mi­nut­lar­da
ge­çi­ri­len gol­lar
“B” li­ga­da 1-nji to­par­ça­da Uk­rai­na il­ki Çe­hi­ýa­ny her ýa­ry­myň goş­ma­ça mi­nut­la­ryn­da ge­çi­ren gol­la­ry bi­len 2–1 (Ko­nopl­ýan­ka 45+1, Zin­çen­ko 90+3 — Şik 4), soň­ra-da Lwow­da Slo­wa­ki­ýa­ny Ýar­mo­len­ko­nyň 80-nji mi­nut­da­ky pe­nal­ti­si bi­len 1–0 ha­sa­byn­da ýeň­di. 2-nji to­par­ça­da öz meý­dan­ça­syn­da Rus­si­ýa­dan 2–1 (Çe­ry­şew 13, Dzýu­ba 49 — Aziz 41) as­gyn ge­len Tür­ki­ýe myh­man­çy­lyk­da soň­ky mi­nut­lar­da 2 gol ge­çi­rip, Şwe­si­ýa­ny 3–2 (Te­lin 35, Klaes­son 49 — Çal­ha­nog­lu 51, Ak­ba­ba 88, 90+2) ha­sa­byn­da ut­dy. 3-nji to­par­ça­da Bos­ni­ýa we Ger­se­go­wi­na­nyň ýy­gyn­dy­sy myh­man­çy­lyk­da De­mir­ga­zyk Ir­lan­di­ýa­ny 2–1 (Dul­ýe­wiç 36, Sa­riç 64 — Grigg 90+3), öz meý­dan­ça­syn­da-da Awst­ri­ýa­ny 1–0 (Je­ko 78) ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. 4-nji to­par­ça­da Ir­lan­di­ýa­ny 4–1 ýe­ňen (Law­rens 6, Beýl 18, Rem­zi 37, K. Ro­berts 55 — S. Wil­liams 66) Uel­siň ýy­gyn­dy­sy myh­man­çy­lyk­da-da Erik­se­niň gol­la­ry (32, 63 p) bi­len Da­ni­ýa­dan 2–0 ha­sa­byn­da as­gyn gel­di.

Lýuk­sem­bur­gyň ta­ry­hy ýe­ňiş­le­ri
“C” li­ga­da oý­na­lan du­şu­şyk­lar­da-da 2-nji to­par­ça­da­ky fin­ler 3-nji to­par­ça­da­ky bol­gar­lar 6 utuk ga­za­nan ýy­gyn­dy­lar bol­dy. “D” li­ga­da bol­sa, Lýuk­sem­bur­gyň ýy­gyn­dy­sy ga­ra­şyl­ma­dyk ýe­ňiş­ler ga­zan­dy. 2-nji to­par­ça­da çy­kyş ed­ýän fut­bo­lyň kin­di­wan­ja ýur­dy Lýuk­sem­burg öz meý­dan­ça­syn­da Mol­do­wa­ny 4–0, myh­man­çy­lyk­da-da San Ma­ri­no­ny 3–0 ha­sa­byn­da ýe­ňip, ta­ry­hyn­da 2-nji ge­zek yz­ly-yzy­na ýe­ňiş ga­zan­dy. Olar aw­gust­da oý­na­lan ýol­daş­lyk du­şu­şy­gyn­da-da Gru­zi­ýa­ny 1–0 utup, umu­my­lyk­da yz­ly-yzy­na 3-nji sa­par gar­şy­daş­la­ryn­dan üs­tün çyk­dy. Lýuk­sem­bur­gyň fut­bol ta­ry­hyn­da şeý­le wa­ka 1940-njy ýyl­lar­da-da bo­lup­dy. Şeý­le-de Ma­ke­do­ni­ýa hem il­ki Gib­ral­ta­ry, soň­ra-da Er­me­nis­ta­ny 2–0 ha­sa­bynda ýeň­li­şe se­ze­war et­di.
UEFA Mil­let­ler li­ga­syn­da 3–4-nji tap­gy­ryň du­şu­şyk­la­ry 11–16-njy okt­ýabr ara­ly­gyn­da oý­na­lar.