For­mu­la 1-iň meş­hur to­pa­ry “Fer­ra­ri” fin sü­rü­ji­si Ki­mi Ra­ik­ko­nen bi­len ýo­lu­ny aý­rar. Ital­ýan to­pa­ry­na 2007-nji ýyl­da (“Fer­ra­ri­niň” iň soň­ky ýeň­şi) çem­pi­on­lyk ga­zan­dy­ran 38 ýaş­ly pi­lot 4 ýyl­dan bä­ri “Fer­ra­ri­niň” adyn­dan çy­kyş ed­ýär­di. 2007–2009-njy ýyl­lar­da-da “Fer­ra­ri­” çy­kyş eden Kimi Ra­ik­ko­nen öňü­miz­dä­ki 2 möw­süm üçin “Sau­ber” to­pa­ry bi­len yla­la­şyk bag­laş­dy. “Fer­ra­ri­niň” ýol­baş­çy­la­ry onuň or­nu­na ýaş fran­suz pi­lo­ty Şarl Lek­le­riň (“Sau­ber”) to­pa­ryň tä­ze sü­rü­ji­si bol­jak­dy­gy­ny ha­bar ber­di.