“Red Bull” to­pa­ry­nyň awst­ra­li­ýa­ly sü­rü­ji­si Da­ni­el Rik­ki­ar­do hem öz to­pa­ryn­dan git­jek­di­gi­ni aýt­dy. To­pa­ryň de­giş­li ýol­baş­çy­la­ry bol­sa, onuň or­nu­na öňü­miz­dä­ki möw­süm üçin “To­ro Ros­so” to­pa­ry­nyň fran­si­ýa­ly ýaş sü­rü­ji­si Pierr Gas­li­niň çy­kyş et­jek­di­gi­ni ha­bar ber­di­. “Red Bull­da” 7 ge­zek ýe­ňiş ga­za­nan Rik­ki­ar­do­nyň bol­sa, “Re­nault” to­pa­ry­nyň ha­ta­ry­na go­şul­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar.