Ga­ra deň­ziň Bol­ga­ri­ýa­ny ýuw­ýan bö­le­gin­de 2 ki­lo­metr çuň­luk­dan 2400 ýyl­lyk ga­dy­my gä­mi ta­pyl­dy. Ýur­duň de­ňiz ar­heo­log­lar to­pa­ry bu gä­mi­niň üs­tün­den bar­dy­lar. Alym­la­ryň pi­ki­ri­ne gö­rä, grek­le­riň ga­dy­my söw­da gä­mi­si kis­lo­rod­syz suw­da öz dur­ku­ny boz­man sak­lap ga­lyp­dyr.
– Ga­ra de­ňiz­de gä­mi gur­lu­şy­gy­nyň aja­ýyp nus­ga­sy­nyň şa­ýa­dy bol­duk. Bi­ziň eý­ýa­my­myz­dan ozal­ky V asy­ra de­giş­li gä­mi ta­pyl­dy – di­ýip, ar­heo­log Dra­go­mir Gar­bow gür­rüň ber­ýär.
25 metr­lik gä­mi­niň ga­dy­my dö­wür­de ön­dü­ri­len­di­gi­ni gör­mek bol­ýar. Gä­mi mun­dan ozal ne­bit ön­dür­ýän kom­pa­ni­ýa­lar ta­ra­pyn­dan ula­nyl­ýan uzak­dan do­lan­dy­ryl­ýan en­jam ar­ka­ly ta­pyl­dy. Onuň öz dur­ku­ny boz­man sak­la­ma­gy deň­ziň şol çuň­lu­gy­nyň kis­lo­rod­syz bol­ma­gy bi­len bag­la­ny­şyk­ly­dyr. Baş­ga de­ňiz­ler­de şeý­le ga­dy­my eser­le­riň sak­la­nyp gal­ma­gy müm­kin däl.

Gadyrmuhammet ANNAMYRADOW,
Türk­men döw­let bi­na­gär­lik-gur­lu­şyk
ins­ti­tu­ty­nyň talyby.