28-nji okt­ýabr­da Bra­zi­li­ýa­da ge­çi­ri­len Pre­zi­dent saý­law­la­ry­nyň ikin­ji tap­gy­ryn­da býul­le­ten­le­riň 94,44%-i sa­na­lan­dan soň­ra, ult­ra­sag­çy Ža­ir Bol­so­na­ro­nyň ýe­ňiş ga­za­nan­dy­gy mä­lim edil­di. Mer­ke­zi saý­law ge­ňe­şi­niň mag­lu­mat­la­ry­na gö­rä, Bol­so­na­ro ses­le­riň 55,54%-ini al­ma­gy ba­şar­dy.
Onuň bäs­de­şi çep­çi par­ti­ýa­dan da­laş­gär Fer­nan­du Ad­dad bol­sa, ses­le­riň 44,46%-ine eýe bol­dy. Bra­zi­li­ýa­nyň tä­ze Pre­zi­den­ti 2019-njy ýy­lyň 1-nji ýan­wa­ryn­da dört ýyl­lyk möh­let bi­len öz we­zi­pe­si­ne gi­ri­şer.
– Men hem­me­le­re be­ren se­si we bil­di­ren yna­my üçin ho­şal­lyk bil­dir­ýä­rin. Bi­ziň we­zi­pä­miz ýur­duň yk­ba­ly­ny go­wy ta­ra­pa öz­gert­mek­den yba­rat­dyr – di­ýip, Ža­ir Bol­so­na­ro Rio-de-Ža­neý­ro­da ta­rap­dar­la­ry­nyň öňün­de eden çy­ky­şyn­da Pre­zi­dent kam­pa­ni­ýa­sy döw­rün­de eden äh­li wa­da­la­ry­nyň ber­jaý edil­jek­di­gi­ni mä­lim et­di.
Bra­zi­li­ýa­nyň hä­zir­ki Pre­zi­den­ti Mi­şel Te­mer Pre­zi­dent saý­law­la­ryn­da ga­za­nan ýeň­şi bi­len Bol­so­na­ro­ny gut­la­dy.