Er­nest He­min­gue­ýiň 1950-nji ýyl­lar­da ýa­zan we ozal ne­şir edil­me­dik iki he­ka­ýa­sy 2019-njy ýy­lyň tom­sun­da ne­şir edi­ler. Ýa­zy­jy­nyň ede­bi mi­ra­sy­na ýol­baş­çy­lyk ed­ýän Maýkl Ka­ta­ki­siň aýt­ma­gy­na gö­rä, “In­deý­le­riň ýur­dy we ak­la­ryň ýy­gy­ny” hem-de “Ýa­dy­gär­lik” di­ýen he­ka­ýa­la­ry gaý­ta­dan ne­şir edil­jek “Jaň ki­me ka­kyl­ýar” ro­ma­ny­nyň üs­tü­ni dol­du­rar. Mun­dan baş­ga-da, ne­şi­re ýa­zy­jy­nyň go­laý­da “Strand Ma­ga­zi­ne” žur­na­lyn­da çap edi­len ozal nä­bel­li bo­lan “Bag ta­rap­da­ky otag” at­ly he­ka­ýa­sy­ny gi­ri­zmek göz öňün­de tu­tul­ýar.
1956-njy ýyl­da He­min­gu­eý özü­niň ha­bar­çy hök­mün­de Ikin­ji ja­han ur­şu­na gat­na­şy­şy ba­ra­da bäş he­ka­ýa ýa­zyp­dyr. Aý­dyş­la­ry­na gö­rä, ýa­zy­jy öz ne­şir­ýat­çy­sy Çarlz Skrib­ner­den bu he­ka­ýa­la­ry di­ňe dün­ýä­si­ni tä­ze­län­den soň­ra çap edil­me­gi­ni ha­ýyş edip­dir. Bu he­ka­ýa­la­ryň bi­ri “Çat­ryk­da­ky ga­ra eşek” bir­nä­çe ýyl mun­dan ozal ne­şir edil­di. Em­ma He­min­gue­ýiň bu hekaýalarynyň dolulygyna ha­çan ne­şir edil­jek­di­gi hä­zir­lik­çe mä­lim edil­me­ýär.
Er­nest He­min­gu­eý (1899-1961) ki­tap­la­ry köp dil­le­re ter­ji­me edi­len XX asy­ryň meş­hur ame­ri­kan ýa­zy­jy­la­ry­nyň bi­ri­dir. Onuň iň meş­hur eser­le­ri­niň bi­ri hem “Go­ja we de­ňiz” at­ly ese­ri bo­lup, bu po­wes­ti üçin ýa­zy­ja 1953-nji ýyl­da Pu­lit­zer baý­ra­gy, bir ýyl soň bol­sa, “Jaň ki­me ka­kyl­ýar”, “Hoş gal, ýa­rag!” at­ly eser­le­ri üçin No­be­liň ede­bi­ýat bo­ýun­ça baý­ra­gy gow­şu­ryl­dy.