Meş­hur rus akt­ýo­ry Ni­ko­laý Ka­ra­çen­sow 26-njy okt­ýabr­da 73 ýa­şy­nyň için­de Mosk­wa­da ara­dan çyk­dy. Ni­ko­laý Ka­ra­çen­sow 1944-nji ýy­lyň 27-nji okt­ýab­ryn­da Mosk­wa­da do­gul­dy. Ol 1963-nji ýyl­da Mosk­wa­nyň Çe­per­çi­lik te­at­ry­nyň ýa­nyn­da­ky stu­di­ýa mekdebine oku­wa gi­rip, ony 1967-nji ýyl­da ta­mam­la­ýar we şol ýyl hem film­ler­de su­ra­ta dü­şüp baş­la­ýar.
Ol 1977-nji ýyl­da RSFSR-iň at ga­za­nan ar­tis­ti, 1989-njy ýyl­da RSFSR-iň Halk ar­tis­ti di­ýen hor­mat­ly at­la­ra my­na­syp bol­ýar. Ka­ra­çen­sow “Hor­mat” (1997), “Wa­tan öňün­dä­ki hyz­mat­la­ry” (2009) or­den­le­ri bi­len sy­lag­lan­ýar. Ol Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Döw­let baý­ra­gy­nyň (2002) eýe­si­dir. 2016-njy ýyl­da Mosk­wa­nyň pa­ra­hat­çy­lyk gaz­na­sy akt­ýo­ry “Sun­gat­da bi­ti­ren hyz­mat­la­ry üçin” al­tyn or­deni bi­len sy­lag­la­dy.
Ka­ra­çen­sow öz kar­ýe­ra­sy­nyň do­wa­myn­da 140-dan gow­rak film­de oý­na­dy. Ol “Ku­pi­si­now bul­wa­ry­nyň ada­my”, “Ýuno­na we Awos”, “Elekt­ro­ni­ka ha­dy­sa­sy”, “Uly ogul”, “Ak nem dam­ja­la­ry”, “Be­de­dä­ki it”, “Tak­wa Mar­ta”, “Ha­zy­na­lar ada­sy”, “Pe­ter­bur­gyň sy­ry” we beý­le­ki filmle­ri bi­len hal­kyň ara­syn­da giň­den ta­nal­ýar. Akt­ýor 29-njy okt­ýabr­da Mosk­wa­da depin edil­di.