Formula 1 bo­ýun­ça Dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň şu ýyl­ky 19-njy “Gran Pri­si” Mek­si­ka­nyň paý­tag­ty Me­hi­ko­da­ky do­gan­lar Rod­ri­ge­siň ady­ny gö­ter­ýän 305,534 ki­lo­metr­lik tras­sa­da ge­çi­ril­di. “Red Bul­luň” awst­ra­li­ýa­ly sü­rü­ji­si Da­ni­el Rik­ki­ar­do­nyň il­kin­ji ha­tar­dan baş­lan ýa­ry­şyn­da 71 aý­la­wy 1 sa­gat 38 mi­nut 28,851 se­kunt­da geç­me­gi ba­şa­ran to­pa­ryň baş­ga bir pi­lo­ty, gol­lan­di­ýa­ly Maks Wers­tap­pen ýe­ňiş ga­zan­dy. 2-3-nji ýe­ri “Fer­ra­ri­niň” sü­rü­ji­le­ri – ger­ma­ni­ýa­ly Se­bas­ti­an Wet­tel bi­len finl­ýan­di­ýa­ly Ki­mi Ra­ik­ko­nen eýe­le­di.
Bäs­le­şik­de 4-nji ýe­ri eýe­län “Mercedes” to­pa­ry­nyň bri­tan pi­lo­ty Le­wis Ha­mil­ton F1-dä­ki 5-nji çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­dy. Utu­gy­ny 358-e ýe­ti­ren Ha­mil­to­na çem­pi­on­lyk üçin bu ýa­ryş­da 7-nji orun hem ýe­ter­lik­di. Şeý­le­lik­de, möw­sü­miň ta­mam­lan­ma­gy­na 2 “Gran Pri” ga­lan­da, ikin­ji ha­tar­da­ky Wet­tel­den 64 utuk öňe saý­la­nan Ha­mil­ton bas­syr 2-nji, umu­my­lyk­da-da 5-nji çem­pi­on­ly­gy­ny yg­lan et­di. 33 ýa­şyn­da­ky sü­rü­ji mun­dan oza­lam, 2008-nji, 2013-nji, 2014-nji hem 2017-nji ýyl­lar­da F1-iň çem­pio­ny bo­lup­dy. Ha­mil­ton F1-de 5 çem­pi­on­lyk ga­za­nan 3-nji sü­rü­ji bol­dy. Bri­tan pi­lo­ty F1-iň ta­ry­hyn­da­ky iň köp çem­pi­on bo­lan sü­rü­ji­le­riň sa­na­wyn­da 2-nji ha­tar­da bar­ýan ar­gen­ti­na­ly Hu­an Ma­nu­el Fan­jio (5 çem­pi­on­lyk) bi­len deň­leş­di. Bu ugur­da 7 çem­pi­on­ly­gyň eýe­si ger­ma­ni­ýa­ly Mi­ha­el Şu­ma­her 1-nji bas­gan­çak­da bar­ýar.
Pro­fes­sio­nal kar­ýe­ra­sy­na 2001-nji ýyl­da baş­lan Hamilton 2002-nji ýyl­da For­mu­la “Re­nault 2-de”, 2005-nji ýyl­da For­mu­la 3-de, 2006-njy ýyl­da-da GP2-de çem­pi­on­lyk­lar ga­za­nyp­dy. F1-dä­ki il­kin­ji bäs­le­şi­gi­ni 2007-nji ýyl­da ge­çi­ren sü­rü­ji şu wag­ta çen­li 71 “Gran Pri­ni” 1-nji orun­da ta­mam­lap, bu ba­bat­da Şu­ma­he­riň re­kor­dy­na (91 ýe­ňiş) iň go­laý tür­gen­dir. 81 ge­zek ýa­ry­şa il­kin­ji ha­tar­dan bat alyp, bu ugur­da öň­de­li­gi eýe­le­ýän iň­lis sü­rü­ji­si yz­ly-yzy­na 33 ýa­ryş­da (2016 Ýa­po­ni­ýa GP – 2018 Fran­si­ýa GP) utuk ga­za­nyp, Ki­mi Ra­ik­ko­ne­niň re­kor­dy­ny tä­ze­läp­di. F1-iň il­kin­ji ga­ra­ýa­gyz çem­pio­ny Ha­mil­ton yz­ly-yzy­na 12 möw­süm­de azyn­dan 1 ýa­ryş­da ýe­ňiş ga­za­nyp, bu ugur­da Şu­ma­he­riň re­kor­dy­na iň go­laý sü­rü­ji­dir (15 möw­süm). F1-de möw­sü­miň 20-nji ýa­ry­şy 11-nji no­ýabr­da Bra­zi­li­ýa­da ge­çi­ri­ler.

“Maş­ga­lam üçin uly sow­gat bol­dy”

Ha­mil­ton Mek­si­ka “Gran Pri­sin­den” soň, özü­niň 5-nji çem­pi­on­ly­gy ba­ra­da tol­gun­dy­ry­jy söz­ler bi­len çy­kyş et­di: — Men zyn­jy­ryň bir bö­le­gi. To­par­daş­la­ry­myň bi­ri bol­ma­dyk bol­sa, men mu­ny ba­şa­ryp bil­mez­dim. We­zi­pä­mi ýe­ri­ne ýe­ti­re­nim üçin men diý­seň şat. 4 çem­pi­on­ly­gy bo­lan Wet­te­liň, şol bir­wag­tyň özün­de-de güýç­li to­pa­ra gar­şy ýi­ti gö­reş alyp bar­dyk. Men 6 ýyl­dan bä­ri bu to­par­da çy­kyş ed­ýä­rin. Hem­me­le­re köp sag­bol­sun aýd­ýa­ryn. To­par­daş­la­ry­ma, ma­ňa gol­daw be­ren hem­me ki­şä öz min­net­dar­ly­gy­my bil­dir­ýä­rin. Biz maş­ga­la bo­lup kä­bir kyn­çy­lyk­la­ra döz gel­me­li bo­lup­dyk. Ga­za­nan 5-nji çem­pi­on­ly­gym, me­niň maş­ga­lam üçin uly sow­gat bol­dy. Hem­me zat me­niň ýa­dym­da. Ka­kam bi­zi ek­le­mek üçin di­ňe 1 ýer­de zäh­met çek­me­ýär­di. Eje­miň, ka­ka­myň o di­ýen kän tä­ze egin-eşi­gi hem bol­man­dy. Olar bi­ziň hä­zir­ki­miz ýa­ly dur­muş­da ýa­şa­ma­dy­lar. Me­niň şu de­re­jä ýet­me­gim üçin ta­gal­la ba­ry­ny et­di­ler. Men şu duý­gu­lar bi­len ýa­ryş­la­ra gat­naş­ma­gy­my do­wam et­di­re­rin — di­ýip, Ha­mil­ton tol­gun­dy­ry­jy be­ýa­nat­lar bi­len çy­kyş et­di.