Gö­reş bo­ýun­ça Weng­ri­ýa­nyň paý­tag­ty Bu­da­peşt­de ge­çi­ri­len 15-nji Dün­ýä çem­pio­na­tyn­da rus­si­ýa­ly päl­wan­lar öňe saý­lan­dy. Olar 10 al­tyn, 1 kü­müş, 2 bü­rünç, je­mi 13 me­dal ga­zan­dy­lar. Bu rus­la­ryň 1991-nji ýyl­dan bä­ri ga­za­nan iň ýo­ka­ry ne­ti­je­si diý­lip ha­sa­ba alyn­dy. Rus­si­ýa­ly päl­wan­lar­dan er­kin gö­reş­de Za­ur Ugu­ýew, Ma­go­med­ra­sul Ga­zi­ma­go­me­dow, Za­ur­bek Si­da­kow, Ab­dul­ra­şid Sa­du­la­ýew, grek-rim­de Ser­geý Ýe­me­lin, Ste­pan Mar­ýan­ýan, Art­ýom Sur­kow, Alek­sandr Çe­hir­kin, Mu­sa Ýew­lo­ýew, Ser­geý Sem­ýo­now da­gy al­tyn me­da­la my­na­syp bol­du­lar. Olar­dan Sa­du­la­ýew 3-nji, Ga­zi­ma­go­me­dow 2-nji ge­zek Dün­ýä­niň çem­pio­ny di­ýen ady eýe­le­di. 5 al­tyn me­dal alan ýa­pon­la­ryň adyn­dan er­kin gö­reş­de er­kek­ler­den Ta­ku­to Oto­gu­ro, ze­nan­lar­dan Ýui Su­sa­ki, Ha­ru­no Oku­no, Ma­ýu Mu­kai­da, Ri­sa­ko Ka­wai öz ag­ram de­re­je­le­rin­de mün­be­riň çür de­pe­si­ne çyk­dy­lar. ABŞ-dan ge­len gö­re­şi­ji­ler bol­sa 4 al­tyn me­dal bi­len 3-nji ýe­re my­na­syp bol­du­lar (3 kü­müş, 5 bü­rünç). Er­kin gö­reş­de er­kek­ler­den Kaýl Deýk, De­wid Teý­lor, Jeý­den Kos, ze­nan­lar­da­nam 4-nji ge­zek ýe­ňi­ji bo­lan Ade­lin Greý al­tyn me­dal ga­za­nan ame­ri­ka­ly tür­gen­ler­dir. Ýo­kar­da ady ag­za­lan 3 ýurt­dan baş­ga-da, 10 döw­le­tiň tür­gen­le­ri 1 al­tyn me­dal ga­zan­dy. 1 päl­wa­ny al­tyn alan Tür­ki­ýe 4 kü­müş, Hy­taý 5 bü­rünç me­dal ga­zan­dy. Çem­pio­nat in­di­ki ýyl Ga­za­gys­ta­nyň paý­tag­ty As­ta­na şä­he­rin­de ge­çi­ri­ler.