ABŞ-nyň Ka­li­for­ni­ýa şta­ty­nyň ýol­baş­çy­la­ry 2029-njy ýyl­dan baş­lap, di­ňe elekt­roaw­to­bus­la­ry sa­tyn al­jak­dyklaryny we 2040-njy ýy­la çen­li için­den ot­lan­ýan he­re­ket­len­di­ri­ji­li jem­gy­ýet­çi­lik trans­port­la­ryn­dan do­ly ýüz öwür­jek­di­klerini mä­lim et­diler. Ka­li­for­ni­ýa­nyň Ho­wa we äti­ýaç­lyk­lar bo­ýun­ça ge­ňe­şi­niň iş­gä­ri Me­ri Ni­kol­syň bel­le­me­gi­ne gö­rä, bu ädim Ýe­riň ho­wa gur­şa­wy­na zy­ýan ber­ýän ha­pa gaz­la­ryň muk­da­ry­ny azalt­ma­ga bel­li bir de­re­je­de ýar­dam eder.
– Ha­pa gaz­la­ryň ho­wa zy­ňyl­ma­gy ne­ti­je­sin­de, emele gelýän glo­bal ma­ýyl­gan­lyk, te­bi­ga­ta, ada­ma we yk­dy­sa­dy­ýe­te uly ze­per ýe­tir­ýär. Şo­nuň üçin bi­ziň öň­de go­ýan mak­sa­dy­myz äh­li el­ýe­ter­li se­riş­de­ler ar­ka­ly bu giň ge­rim­li ha­dy­sa garşy gö­reş­mek bo­lup dur­ýar – di­ýip, Ka­li­for­ni­ýa hä­kim­li­gi­niň we­ki­li aýd­ýar.