Ýa­po­ni­ýa 2019-njy ýyl­da iň ýör­gün­li pas­por­tuň eýe­si bol­dy. Bu ba­ra­da hal­ka­ra kon­sal­ting kom­pa­ni­ýa­sy “Hen­ley Pass­port In­dex” mä­lim ed­ýär. Bu ýur­duň ra­ýat­la­ry 190 ýur­da wi­za­syz sy­ýa­hat edip bil­ýär­ler. Reý­tin­giň ikin­ji or­nu­ny Sin­ga­pur we Gü­nor­ta Ko­re­ýa eýe­läp, bu ýurt­la­ryň ra­ýat­la­ry 189 ýur­da wi­za­syz gi­dip bil­ýär­ler. Üçün­ji or­ny Fran­si­ýa we Ger­ma­ni­ýa eýe­läp, bu ýur­duň ra­ýat­la­ry 188 ýur­da er­kin sa­par edip bil­ýär­ler. Şeý­le hem, ýör­gün­li pas­port­ly ýurt­la­ryň ha­ta­ry­na Is­pa­ni­ýa, Bel­gi­ýa we Awst­ri­ýa ýa­ly Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň ag­za­la­ry gir­ýär.
Bu ýyl ABŞ bä­şin­ji orun­dan al­tyn­jy or­na dü­şüp, ge­çen ýyl dör­dün­ji or­ny eýe­län Be­ýik Bri­ta­ni­ýa bi­len bir ýe­re düş­di. 2015-nji ýyl­da bi­rin­ji or­ny eýe­län bu ýurt­la­ryň pas­por­ty bi­len hä­zir dün­ýä­niň 185 ýur­du­na wi­za­syz gi­dip bol­ýar.
Ys­ra­ýyl 23-nji or­ny eýe­läp, ýur­duň ra­ýat­la­ry päs­gel­çi­lik­siz 161 ýur­da gi­dip bil­ýär­ler. Rus­si­ýa reý­ting­de 48-nji or­ny eýe­läp, bu ýur­duň pas­por­ty bi­len dün­ýä­niň 119 ýur­du­na wi­za­syz sa­par edip bol­ýar. Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň pas­por­ty reý­ting­de 39-njy or­ny eýe­le­di. Kon­sal­ting kom­pa­ni­ýa­sy­nyň 2018-nji ýyl­da taý­ýar­lan reý­tin­gin­de BAE-niň pas­por­ty iň ýör­gün­li pas­port­la­ryň bi­ri diý­lip yg­lan edi­lip­di.
“Hen­ley Pass­port In­dex”-iň aw­tor­la­ry­nyň bel­le­me­gi­ne gö­rä, ýurt­la­ryň ag­la­ba­sy wi­za düz­gü­nin­i ýe­ňil­liş­dir­ýär­ler. “2006-njy ýyl­da ra­ýat­lar dün­ýä­niň or­ta­ça 58 ýur­du­na wi­za­syz gi­dip bi­len bol­sa­lar, bu san 2018-nji ýyl­da iki es­se ar­typ, 107 ýur­da ba­ryp ýet­di” diý­lip kom­pa­ni­ýa­nyň be­ýa­na­tyn­da mä­lim edil­ýär. Kon­sal­ting kom­pa­ni­ýa­sy “Hen­ley & Part­ners” eý­ýäm 14 ýyl bä­ri Hal­ka­ra ho­wa ulag­la­ry as­so­sia­si­ýa­sy­nyň mag­lu­mat­la­ry­na sal­gy­la­ny­lyp, pas­port­la­ryň her ýyl­ky reý­tin­gi­ni düz­ýär.