Nýu-Ýor­kuň meş­hur sim­wol­la­ry­nyň bi­ri bo­lan “Chrys­ler Bu­il­ding” gök­di­rä­ni­niň eýe­le­ri bi­na­ny sa­tu­wa çy­kar­ma­gy ni­ýet edin­ýär­ler. “Bi­na­ny sak­la­ma­kda çyk­da­jy­la­ryň çen­de­na­şa art­ma­gy, şeý­le is­le­giň se­bä­bi bol­dy” di­ýip,“The Wall Street Jo­ur­nal” ha­bar ber­ýär. Bu bi­na Abu-Da­bi­niň döw­let gaz­na­sy “Abu Dha­bi Invest­ment Council” eýe­çi­lik edip, 2008-nji ýyl­da gök­di­rä­niň paý­na­ma­la­ry­ny 600 mil­li­on dol­la­ra sa­tyn al­dy we hä­zir­ki wagt­da bi­na­nyň 90 gö­te­ri­mi­ne eýe­çi­lik ed­ýär. Nýu-Ýor­kuň gur­lu­şyk kom­pa­ni­ýa­sy “Tish­man Speyer Pro­per­ti­es” onuň şä­ri­gi bo­lup dur­ýar. Olar bu gök­di­rä­ni sat­mak mak­sa­dy bi­len ri­el­tor hyz­mat­la­ry­ny ama­la aşyr­ýan “CBRE Group” şe­re­ke­ti­ne ýüz tut­du­lar.
ABŞ-nyň ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri soň­ky ýyl­lar­da gök­di­rä­niň hyz­mat­la­ry­na çyk­da­jy­la­ryň has-da ar­tan­dy­gy­ny ha­bar ber­ýär­ler. My­sal üçin 1997-nji ýyl­da “Tish­man Speyer” bi­na­ny abat­la­mak üçin 100 mil­li­on dol­lar harç­la­dy. 2017-nji ýyl­da bi­na­nyň ýer­leş­ýän ýe­rin­dä­ki meý­da­nyň kä­ren­de tö­le­gi üçin 7,75 mil­li­on dol­lar tö­le­me­li bol­du­lar, ýö­ne bir ýyl­dan soň, tö­leg­ler 31,5 mil­li­on dol­la­ra ýet­di. Hü­när­men­le­riň aýt­ma­gy­na gö­rä, 2028-nji ýy­la çen­li oňa her ýyl­da 41 mil­li­on dol­lar harç­la­ma­ly bo­lar.
“Chrys­ler Bu­il­ding” gök­di­rä­ni 1930-njy ýyl­da meş­hur aw­tou­lag kär­ha­na­sy­nyň eýe­si Wol­ter Kraýs­le­riň kom­pa­ni­ýa­sy ta­ra­pyn­dan gu­rul­dy. Gök­di­rä­niň be­lent­li­gi 320 met­re deň bo­lup, şol ýy­lyň iň be­lent bi­na­sy bo­lup­dy. Ýö­ne 1931-nji ýyl­da açy­lan 443,2 metr­lik “Em­pi­re Sta­te Bu­il­ding” gök­di­rä­ni on­dan öňe geç­di.
Hä­zir­ki wagt­da dün­ýä­niň iň be­ýik bi­na­sy Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň Du­baý şä­he­rin­dä­ki “Burj Ha­li­fa” bo­lup, onuň be­lent­li­gi 828 met­re ýet­ýär.