In­do­ne­zi­ýa­nyň Ba­li ada­syn­da da­şa­ry ýurt­ly sy­ýa­hat­çy­lar üçin 10 dol­lar möç­be­rin­de sal­gyt gi­riz­me­k me­ýil­leş­di­ril­ýär. Bu se­riş­de­ler daş­ky gur­şa­wy go­ra­ma­ga hem-de me­de­ni mi­ra­sy abat sak­la­ma­ga gö­nük­di­ri­ler. Ba­li­niň hä­ki­mi­ýe­ti eý­ýäm, de­kabr aýyn­dan bä­ri ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­ýan ka­nun tas­la­ma­sy­ny iş­läp düz­di. On­da sal­gyt sal­ma­gyň bir­nä­çe gör­nüş­le­ri, şol san­da, awia­bi­le­diň nyr­hy­na sal­gyt goş­mak hem tek­lip edil­ýär. Ba­li­niň hä­ki­mi Wa­ýan Kos­ter sal­gyt­la­ryň ada gel­mä­ge päs­gel­çi­lik dö­ret­me­jek­di­gi­ne umyt bil­dir­di. In­do­ne­zi­ýa­nyň Sy­ýa­hat­çy­lyk agent­lik­le­ri­niň baş­ly­gy Ke­tut Ar­dan sy­ýa­hat­çy­lar üçin 10 dol­la­ryň on­çak­ly uly pul däl­di­gi­ni, dün­ýä­niň köp ýurt­la­ry­nyň da­şa­ry ýurt­ly sy­ýa­hat­çy­lar­dan hak al­ýan­dy­gy­ny aýt­dy. Ge­çen ýyl ada 6 mil­li­on sy­ýa­hat­çy ge­lip, ola­ryň ag­la­ba­sy Hy­ta­ýyň we Awst­ra­li­ýa­nyň ra­ýat­la­ry­dyr. Her gün­de bu ada­da 3,8 müň ton­na tö­we­re­gi ga­lyn­dy eme­le ge­lip, ola­ryň di­ňe 60 gö­te­ri­mi zir-zi­bil gu­tu­sy­na taş­lan­ýan eken.