Be­la­ru­syň paý­tag­ty Minsk­de ge­çi­ri­len fi­gu­ra­la­ýyn typ­mak bo­ýun­ça Ýew­ro­pa çem­pio­na­tyn­da er­kek­le­riň ara­syn­da ýe­ne-de is­pa­ni­ýa­ly Ha­wi­er Fer­nan­de­se taý ta­pyl­ma­dy. Umu­my­lyk­da, 271,59 utuk top­lan meş­hur tür­gen bas­syr 7-nji ge­zek Ýew­ro­pa­nyň çem­pio­ny bol­ma­gy ba­şar­dy. Rus­si­ýa­ly Alek­san­der Sa­ma­rin 2-nji, ita­li­ýa­ly Mat­teo Riz­zo 3-nji ýe­ri eýe­le­di. Ze­nan­la­ryň ara­syn­da 1–2-nji ýer­le­ri soň­ky 5 ýyl­da bol­şy ýa­ly, rus­si­ýa­ly tür­gen­ler paý­laş­dy­lar. Er­kin typ­mak­da ar­tyk­maç­lyk gör­ke­zen So­fi­ýa Sa­mu­ra­do­wa al­tyn, ge­çen ýy­lyň çem­pio­ny Ali­na Za­gi­to­wa kü­müş, finl­ýan­di­ýa­ly Wi­we­ka Lind­fors bü­rünç me­da­la my­na­syp bol­dy. Jü­büt­le­riň ýa­ry­şyn­da fran­si­ýa­ly Wa­nes­sa Jeýms bi­len Mor­gan Sip­res iki­si ýe­ňiş ga­zan­dy. Mun­dan öň­ki 2 ýy­lyň çem­pi­on­la­ry, rus­si­ýa­ly Ýew­ge­ni­ýa Ta­ra­so­wa hem-de Wla­di­mir Mo­ro­zow bu sa­par kü­müş me­dal bi­len oň­ňut et­me­li bol­du­lar. Rus­si­ýa­ly Alek­sand­ra Boý­ko­wa bi­len Dmit­riý Kozl­wos­kiý mün­be­riň 3-nji bas­gan­ça­gy­na çyk­dy­lar. Buz­da tans ýa­ry­şyn­da-da soň­ky 4 ýy­lyň ýe­ňi­ji­le­ri — fran­si­ýa­ly Gab­ri­el­la Pa­pa­da­kis bi­len Gi­ýom Si­ze­ron 5-nji al­tyn me­dal­la­ry­ny bo­ýun­la­ryna dak­dy­lar. Iki ge­zek bü­rünç me­dal ga­za­nan rus­si­ýa­ly Alek­sand­ra Ste­pa­no­wa bi­len Iwan Bu­kin 2-nji, ita­li­ýa­ly Şar­len Gi­ni­ýar bi­le­nem Mar­ko Fabb­ri 3-nji or­na my­na­syp bol­du­lar. Çem­pio­nat öňü­miz­dä­ki ýyl Awst­ri­ýa­nyň Gras şä­he­rin­de ge­çi­ri­ler.