Gand­bol bo­ýun­ça Ger­ma­ni­ýa­dyr Da­ni­ýa­da ge­çi­ri­len er­kek­le­riň ara­syn­da­ky 26-njy Dün­ýä çem­pio­na­ty ta­mam­lan­dy. 24 toparyň gat­na­şan çem­pio­na­tyn­da Da­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy ýe­ňiş ga­zan­dy. Olar Her­ning (Da­ni­ýa) şä­he­rin­dä­ki “Jys­kie Bank Boxen” are­na­da oý­na­lan fi­nal­da Nor­we­gi­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy­ny 31:22 ha­sa­byn­da ýe­ňip, ta­ry­hyn­da­ky il­kin­ji çem­pi­on­ly­gy­na my­na­syp bol­dy. Du­şu­şyk­da M. Han­sen 7 gol ge­çi­rip, to­pa­ry­nyň ýe­ňiş ga­zan­ma­gy­na uly go­şant goş­dy. Iki to­par to­par­ça­da­ky oýun­lar­da-da ga­bat­la­şyp­dy we şol oýun­da-da Da­ni­ýa güýç­li gar­şy­da­şy­ny ýeň­li­şe se­ze­war edip­di. Ýa­rym fi­nal­da soň­ky çem­pi­on Fran­si­ýa­ny ýe­ňen Da­ni­ýa mun­dan ozal, 3 ge­zek fi­nal­da ýeň­lip­di. Il­kin­ji çem­pi­on­ly­gy­ny baý­ram ed­ýän Da­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy 1 sa­par bü­rünç me­da­la-da my­na­syp bo­lup­dy. Edil Da­ni­ýa ýa­ly il­kin­ji çem­pi­on­ly­gy­na ym­ty­lan Nor­we­gi­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy bas­syr 2-nji ge­zek fi­nal­da utul­dy. Nor­we­gi­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy ýa­rym fi­nal­da Ger­ma­ni­ýa­nyň mil­li to­pa­ryn­dan 31:26 ha­sa­byn­da üs­tün çy­kyp­dy.
Çem­pio­na­tyň iň ök­de oýun­çy­sy diý­lip da­ni­ýa­ly Mik­kel Han­sen saý­lan­dy. Ol çem­pio­na­tyň do­wa­myn­da 72 gol ge­çi­rip, bu ugur­da-da 1-nji or­na my­na­syp bol­dy.
Il­kin­ji ge­zek 1938-nji ýyl­da ge­çi­ri­len gand­bol bo­ýun­ça Dün­ýä bi­rin­ji­li­gi 1990-njy ýy­la çen­li 3, wag­tal-wag­tal 4 ýyl­dan 1 ge­zek ge­çi­ri­len ýa­ryş 1993-nji ýyl­dan bä­ri her 2 ýyl­dan 1 sa­par gu­ral­ýar. Iň köp çem­pi­on­lyk ga­za­nan to­par Fran­si­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy bo­lup, 6 ge­zek mün­be­riň 1-nji bas­gan­ça­gy­na çyk­dy. Ir­ki ýyl­lar­da ýe­ňiş ga­za­nan Şwe­si­ýa bi­len Ru­my­ni­ýa­nyň 4, Ger­ma­ni­ýa­nyň, Rus­si­ýa­nyň, Is­pa­ni­ýa­nyň 2, Hor­wa­ti­ýa­dyr Da­ni­ýa­nyň şol san­da, ozal­ky Çe­hos­lo­wa­ki­ýa­nyň, SSSR-iň, Ýu­gos­la­wi­ýa­nyň hem-de Gün­ba­tar Ger­ma­ni­ýa­nyň 1 çem­pi­on­ly­gy bar. Çem­pio­nat 2021-nji ýyl­da Mü­sür­de ge­çi­ri­ler.