Ita­li­ýa­nyň “Ýu­wen­tus” to­pa­ry ma­rok­ko­ly go­rag­çy­sy Med­hi Be­na­tia­ny Ka­ta­ryň “El-Du­ha­il” to­pa­ry­na trans­fer et­di. 31 ýaş­ly oýun­çy­nyň ba­ha­sy 8+2 mil­li­on ýew­ro diý­lip kes­git­le­nil­di. Tu­rin­li­ler ýur­duň baş­ga bir to­pa­ry “La­sio­dan” ozal­ky oýun­çy­sy, urug­waý­ly Mar­tin Ka­se­re­si hem möw­sü­miň ahy­ry­na çen­li kä­ren­de­si­ne dü­zü­mi­ne goş­dy.

“Çel­si­niň” is­pa­ni­ýa­ly hü­jüm­çi­si Al­wa­ro Mo­ra­ta 1,5 ýyl­dan soň, ýe­ne-de Mad­ri­de do­lan­dy. Ol bu ge­zek “Re­al” däl-de, “At­le­ti­ko” bi­len 18 aý­lyk şert­na­ma bag­laş­dy (kä­ren­de­si­ne). 26 ýaş­ly oýun­çy “At­le­ti­ko­da” şow­ly oýun gör­kez­se, to­par ony 55 mil­li­on ýew­ro tö­läp, ymyk­ly ha­ta­ry­na ge­çi­rip bi­ler.

Fran­si­ýa­nyň çem­pio­ny PSŽ Rus­si­ýa­nyň “Ze­nit” to­pa­ryn­dan ar­gen­ti­na­ly ýa­rym­go­rag­çy Leand­ro Pa­re­des bi­len dü­zü­mi­ni güýç­len­dir­di. 24 ýaş­ly oýun­çy 2024-nji ýy­lyň tom­su­na çen­li PSŽ-niň köý­nek­çe­si­ni ge­ýer. PSŽ tä­ze oýun­çy­sy üçin rus klu­bu­na 40+7 mil­li­on ýew­ro be­rer.

“Ba­wa­ri­ýa” to­pa­ry 31 ýaş­ly hü­jüm­çi­si Sand­ro Wag­ne­ri Hy­ta­ýyň “Tians­zin Te­da” to­pa­ry­na ug­rat­dy. Bu trans­fer­den “Ba­wa­ri­ýa” 5, oýun­çy­nyň özi-de tä­ze klu­bun­dan ýyl­lyk 15 mil­li­on ýew­ro hak alar. Wag­ner tä­ze to­pa­ry bi­len 2 ýyl­lyk şert­na­ma bag­laş­dy.

Ang­li­ýa­nyň “Nýu­kasl” klu­by ABŞ-nyň “At­lan­ta Ýu­naý­ted” to­pa­ryn­dan pa­rag­waý­ly Mi­gel Al­mi­ro­ny 21 mil­li­on funt ster­lin­ge trans­fer et­di. 5,5 ýyl­lyk şert­na­ma bag­la­şy­lan oýun­çy­nyň ba­ha­sy “Nýu­kasl” üçin re­kor­da deň bol­dy.

“Mo­na­ko” to­pa­ry “Les­ter Si­ti­den” por­tu­ga­li­ýa­ly ýa­rym­go­rag­çy Ad­ri­en Sil­wa­ny möw­sü­miň ahy­ry­na çen­li kä­ren­de­si­ne al­dy. Edil şo­nuň ýa­ly-da fran­suz klu­by bel­gi­ýa­ly ýa­rym­go­rag­çy­sy Ýu­ri Ti­le­man­sy möw­sü­miň ahy­ry­na çen­li “Les­ter Si­ti” to­pa­ry­na kä­ren­de­si­ne ber­di.

Ita­li­ýa­ly hü­jüm­çi Se­bas­ti­an Jo­win­ko Ka­na­da­nyň “To­ron­to” to­pa­ryn­dan Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň “Al-Hi­lal” klu­bu­na 3 mil­li­on dol­la­ra trans­fer bol­dy. 32 ýaş­ly Jo­win­ko tä­ze klu­by bi­len 2 ýyl­lyk şert­na­ma bag­laş­dy.

Ang­li­ýa­nyň “Ar­se­na­ly” “Bar­se­lo­na­nyň” is­pan ýa­rym­go­rag­çy­sy De­nis Sua­re­si möw­sü­miň ahy­ry­na çen­li kä­ren­de­si­ne al­dy. 25 ýaş­ly oýun­çy möw­sü­miň ahy­ryn­da “Ar­se­nal­da” ymyk­ly ýag­daý­da ga­lyp bi­ler.

Ne­mes klu­by “Şal­ke” iň­lis­le­riň “Man­çes­ter Si­ti” to­pa­ry­nyň ang­li­ýa­ly ýa­rym­go­rag­çy­sy Rab­bi Ma­ton­do­ny 11 mil­li­on ýew­ro trans­fer et­di. 18 ýaş­ly oýun­çy tä­ze klu­by bi­len 4,5 ýy­la ni­ýet­le­nen şert­na­ma bag­laş­dy.

Rus­si­ýa­nyň “Ze­nit” to­pa­ry “Şaht­ýor Do­nes­kiň” uk­rai­na­ly go­rag­çy­sy Ýa­ros­law Ra­kis­ki­ni öz dü­zü­mi­ne goş­dy. Rus to­pa­ry 29 ýaş­ly oýun­çy bi­len 4,5 ýy­llyk şert­na­ma gol çe­kiş­di.