Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ýur­du­my­za iş sa­pa­ry bi­len ge­len Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri Ser­geý Law­ro­wy ka­bul et­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz hem-de myh­man hyz­mat­daş­ly­gyň hä­zir­ki ýag­da­ýy we gel­je­gi ba­ra­da gy­zyk­lan­ma bil­di­ri­lip ge­çi­ri­len pi­kir alyş­ma­la­ryň do­wa­myn­da ozal ga­za­ny­lan iki­ta­rap­la­ýyn yla­la­şyk­la­ryň, şol san­da 2017-nji ýyl­da Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Pu­ti­niň Türk­me­nis­ta­na bo­lan res­mi sa­pa­ry ma­ha­lyn­da ga­za­ny­lan yla­la­şyk­la­ryň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi­ne aý­ra­tyn üns ber­di­ler. Nyg­ta­ly­şy ýa­ly, Türk­me­nis­ta­nyň we Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň ara­syn­da stra­te­gik hyz­mat­daş­lyk ha­kyn­da güý­je gi­ren şert­na­ma bel­le­ni­len äh­li me­ýil­na­ma­la­ryň iş ýü­zün­de dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi üçin esas, ola­ryň bin­ýa­dy bol­ma­ga gö­nük­di­ri­len­dir. Şol şert­na­ma dür­li ugur­lar­da – sy­ýa­sy ul­gam­da, däp bo­lan söw­da-yk­dy­sa­dy hem-de yn­san­per­wer gat­na­şyk­la­ry dep­gin­li ös­dür­mek­de ne­ti­je­li öza­ra he­re­ket et­mä­ge giň müm­kin­çi­lik­le­ri aç­ýar.
Bi­le­lik­dä­ki yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk bo­ýun­ça Hö­kü­me­ta­ra to­pa­ra iki döw­le­tiň köp­ta­rap­ly müm­kin­çi­li­gi­ni ama­la aşyr­mak­da äh­mi­ýet­li orun be­ril­ýär. Bu to­pa­ryň no­bat­da­ky mej­li­si­ni şu ýy­lyň bi­rin­ji çär­ýe­gin­de ge­çir­mek göz öňün­de tu­tul­ýar. Hu­su­san-da, ne­bit­gaz top­lu­myn­da mun­dan beý­läk-de gat­na­şyk et­me­giň me­se­le­le­ri­ni hem du­şu­şy­gyň gün ter­ti­bi­ne gi­riz­mek me­ýil­leş­di­ril­ýär. Bu ul­gam ug­le­wo­do­rod se­riş­de­le­ri­niň ägirt uly gor­la­ry­na eýe bo­lan dün­ýä de­re­je­sin­dä­ki bu iki döw­let üçin stra­te­gi­ki äh­mi­ýet­li­dir. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz türk­men-rus gat­na­şyk­la­ryn­da gaz me­se­le­si­ne tä­ze, gel­je­ge gö­nük­di­ri­len iri möç­ber­li yla­la­şyk­la­ryň na­za­ra al­nyp ga­ral­ýan­dy­gy­na ka­na­gat­lan­ma bil­dir­di.
Şu­nuň bi­len bir­lik­de, Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň da­şa­ry sy­ýa­sat eda­ra­sy­nyň ýol­baş­çy­sy­nyň bellemegine gö­rä, Türk­me­nis­ta­nyň örän mö­hüm or­na eýe bol­ma­gyn­da­ky Mer­ke­zi Azi­ýa­nyň elekt­roe­ner­ge­ti­ka ul­ga­my­ny hem-de 2025-nji ýy­la çen­li Ýew­ra­zi­ýa yk­dy­sa­dy bir­le­şi­gin­de ke­ma­la ge­ti­ril­jek umu­my elekt­roe­ner­ge­ti­ka ba­za­ry­ny bag­la­nyş­dyr­mak bo­ýun­ça tas­la­ma­lar ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy.
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz hem-de Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň da­şa­ry sy­ýa­sat eda­ra­sy­nyň ýol­baş­çy­sy Ha­zar deň­zin­de hyz­mat­daş­lyk et­mek ba­ra­da­ky me­se­lä ün­si çe­kip, ge­çen ýyl ge­çi­ri­len Ha­zar­ýa­ka döw­let­le­ri­niň Baş­tu­tan­la­ry­nyň V sam­mi­ti­niň äh­mi­ýe­ti­ni nyg­ta­dy­lar. Ha­zar deň­zi­niň hu­kuk de­re­je­si ba­ra­da­ky Kon­wen­si­ýa gol çe­kil­me­gi şol mas­la­ha­tyň mö­hüm ne­ti­je­si bol­dy. Mu­nuň özi ke­nar­ýa­ka ýurt­la­ryň öza­ra gat­na­şy­gy­nyň ta­ry­hyn­da tä­ze sa­hy­pa­nyň açy­lan­dy­gy­ny aň­lat­dy.
Şu ýy­lyň aw­gust aýyn­da Türk­me­nis­tan ta­ryh­da il­kin­ji ge­zek Ha­zar yk­dy­sa­dy fo­ru­my­ny ge­çi­rer hem-de Ha­zar­ýa­ka döw­let­le­ri­niň Li­der­le­ri­niň no­bat­da­ky, VI sam­mi­ti şu ýer­de, Türk­me­nis­tan­da ge­çi­ri­ler. Umu­man, bi­ziň hyz­mat­daş­lyk et­mä­ge, şol san­da yn­san­per­wer ul­gam­da hyz­mat­daş­ly­ga oňat esas­la­ry­myz bar di­ýip, Ser­geý Law­row aýt­dy.
Du­şu­şy­gyň do­wa­myn­da 2019-njy ýyl­da Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz Döw­let­le­riň Ar­ka­la­şy­gyn­da baş­lyk­lyk et­me­gi­niň çäk­le­rin­de ge­çi­ril­me­gi me­ýil­leş­di­ri­len çä­re­ler hem ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy.
***
Şeý­le hem Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gin­de Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri Ser­geý Law­ro­wyň baş­tu­tan­ly­gyn­da­ky Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň DIM-niň we­ki­li­ýe­ti bi­len du­şu­şyk ge­çi­ril­di. Du­şu­şy­gyň gün ter­ti­bi­ne döw­le­ta­ra türk­men-rus gat­na­şyk­la­ry­ny ös­dür­me­giň mö­hüm me­se­le­le­ri, esa­sy ugur­lar­da iki­ta­rap­la­ýyn hyz­mat­daş­ly­gy gi­ňelt­me­giň gel­je­gi bi­len bag­ly me­se­le­ler gi­ri­zil­di.
Se­bit we hal­ka­ra me­se­le­le­ri ba­ra­da hem gy­zyk­lan­ma bil­di­ri­lip pi­kir al­şyl­dy. Şeý­le hem ta­rap­lar da­şa­ry sy­ýa­sat eda­ra­la­ry­nyň ug­ry bo­ýun­ça ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ry ber­kit­mek, ne­ti­je­li­li­gi­ni gör­ke­zen Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­lik­le­ri­niň ara­syn­da­ky yzy­gi­der­li ge­ňeş­me­le­ri ge­çir­mek işi­ni do­wam et­mek ba­ra­da bir pi­ki­re gel­di­ler. Du­şu­şy­gyň ne­ti­je­le­ri bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi bi­len Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň ara­syn­da 2019–2020-nji ýyl­lar­da hyz­mat­daş­lyk et­mek mak­sat­na­ma­sy­na gol çe­kil­di. Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň da­şa­ry sy­ýa­sat eda­ra­sy­nyň ýol­baş­çy­sy Türk­me­nis­ta­nyň DIM-niň Hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry ins­ti­tu­tyn­da hem çy­kyş et­di.